Nudelgerichte

Spaghetti Napoli 6,30 €
Spaghetti with tomato sauce

Spaghetti Bolognese 6,70 €
Spaghetti with meat & tomato sauce

Spaghetti Basilikumpesto 6,70 €
Spaghetti with basil pesto